Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Курси для бакалаврівКурси для магістрів

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Освітній ступінь «бакалавр» (для всіх спеціальностей університету)

ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ІІІ семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Історія обчислювальної техніки” є створення міцного фундаменту освіти через поглиблення розуміння історичних умов виникнення та розвитку обчислювальної техніки, підвищення інтересу до різних розділів інформатики. “Історія обчислювальної техніки” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки. Детальніше...

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ(ІV семестр (залік))

Мета курсу — формування в студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як фахівців для розвитку інформаційного суспільства. Детальніше...

Освітній ступінь «магістр»

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

ПЛАТФОРМИ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ІІІ семестр (залік))

Мета курсу — надання студентам поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання інформаційних систем на великих підприємствах, у компаніях та корпораціях, ознайомити їх з передовими методами комп'ютеризації управлінських процесів.Детальніше...

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ (ІІІ семестр (залік))

Мета курсу — ознайомити студентів з основними підходами до вирішення інтелектуальних задач; сформувати освоєння основних принципів побудови та функціонування інтелектуальних систем; виробити навички та вміння по вибору методів та алгоритмів для вирішення типових інтелектуальних задач.Детальніше...

ПАРАЛЕЛЬНІ ТА РОЗПОДІЛЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ (ІІІ семестр (залік))

Мета курсу — засвоєння студентами сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій створення програмного забезпечення для паралельних та розподілених комп’ютерних систем із застосуванням моделей, що ґрунтуються на спільних змінних або передачі повідомлень, придбання практичних навичок створення, тестування та експлуатації паралельного програмного продукту з використанням різноманітних засобів сучасних мов і бібліотек паралельного програмування.Детальніше...

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (ІІІ семестр (екзамен))

Мета курсу — освоєння основних принципів побудови математичних моделей об'єктів і технологічних процесів та методів оптимізації їх параметрів на основі обчислювальних експериментів.Детальніше...

РОЗПОДІЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ (ІІІ семестр (екзамен))

Мета курсу — сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для оволодіння основами роботи OLAP (Online Analytical Processing – оперативна аналітична обробка); ознайомити з теоретичними основами побудови сховищ даних та їх застосування для збору та аналізу інформації; розкрити проблеми збереження та переробки аналітичної інформації; дати практичні навички створення сховища даних, навички роботи із Microsoft SQL Server Analysis Services.Детальніше...

Спеціальність 011 Науки про освіту (освітня програма «Освітні вимірювання»)

ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТІ І НАУЦІ (ІІІ семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Хмарні сервіси в освіті і науці” є формування у студентів навичок ефективного використання хмарних технологій у професійній діяльності. “Хмарні сервіси в освіті і науці” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки. Детальніше...

ТЕСТУВАННЯ У ГАЛУЗІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ (ІІІ семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Тестування у галузі HR-менеджменту” є ознайомлення зі специфікою використання педагогічного та психологічного тестування у галузі добору персоналу. “Тестування у галузі HR-менеджменту” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.Детальніше...

МІЖНАРОДНІ ВИМІРЮВАННЯ В ОСВІТІ (ІІІ семестр (екзамен))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Міжнародні вимірювання в освіті” є деталізоване вивчення міжнародних порівняльних досліджень. “Міжнародні вимірювання в освіті” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.Детальніше...

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (ІІІ семестр (екзамен))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Захист інформаційних ресурсів” є підготовка студентів до свідомого, активного та вмілого використання сучасних засобів захисту інформаційних ресурсів. “Захист інформаційних ресурсів” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.Детальніше...

Спеціальність 242 Туризм

СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ (ІІІ семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Специфіка комунікації та інформаційне забезпечення туристичного бізнесу” є формування в студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як фахівців для розвитку інформаційного суспільства. “Специфіка комунікації та інформаційне забезпечення туристичного бізнесу” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки. Детальніше...