Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Освітній ступінь «бакалавр»

2 курс

PO1-B17

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ (ІІІ семестр (екзамен))

Мета курсу — підготувати майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і мультимедійних засобів навчання (МЗН) у своїй професійній діяльності, формування теоретико-методичної бази знань із раціонального застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності та практичних навичок їх використання в навчально-виховному процесі початкової школи, розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в аспекті основних завдань курсу.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

  • інтегральних: озброїти майбутніх учителів початкових класів знаннями про місце ІКТ і МЗН у початковій освіті, принципи побудови уроку з комп’ютерною і мультимедійною підтримкою; проектування та створення програмного забезпечення навчального призначення; основи складання програмного забезпечення контрольно-оцінювального характеру (електронні тести, кросворди, форми опитування, презентації, веб-сайти тощо) та вимоги до нього; уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет та веб-сервісів;
  • загальних: формувати вміння використовувати програмне забезпечення для підготовки і проведення уроку, виховних заходів у початковій школі; навички опрацювання інформації будь-якого формату; навички відбору та створення прикладного програмного забезпечення навчального характеру; вміння складати документацію класного керівника; навички створення електронних дидактичних і методичних засобів за допомогою гіпертекстових та мультимедійних технологій; вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі;
  • спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння можливостей інформаційних систем для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Вимоги щодо структури, змісту і оформлення презентацій. Інтерфейс програми та загальні відомості про PowerPoint 2010. Створення слайдів у PowerPoint 2010. Елементи слайдів. Використання макетів. Дизайн слайдів. Створення і збереження презентацій. Структура презентації. Вставка об’єктів до слайдів презентацій. Колонтитули. Застосування анімаційних ефектів у мультимедійних презентаціях. Графіка, аудіо й відео об’єкти в мультимедійних презентаціях. Інтерактивність мультимедійної презентації: додавання гіперпосилань і кнопок керування. Показ і друкування слайдів. Формати збереження презентацій. Упаковка слайдів.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА MICROSOFT PUBLISHER ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні відомості про програму створення публікацій Microsoft Publisher та інтерфейс програми. Створення публікацій (бланків, буклетів, бюлетенів, візитних карток, календарів, каталогів, конвертів, наклейок, оголошень, листівок, плакатів) з допомогою майстра. Робота з графічними об’єктами. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення пустих публікацій: почесних грамот, запрошень, програмок, рекламних оголошень. Створення Web-сторінок та їх публікація у глобальній мережі.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ВЕБ-СТОРІНОК

Загальні відомості про програму створення найпростіших веб-сторінок Microsoft FrontPage та її інтерфейс. Розмітка і створення простих Web-ресурсів. Форматування тексту. Таблиці. Стилі. Макети. Використання графічних об’єктів і гіперпосилань. Теги. Елементи мови для Web-інтерфейсів. Додавання веб-компонентів. Створення динамічних ефектів у FrontPage. Оформлення web-ресурсів. Розробка мультимедійних, інтерактивних Web-сторінок навчального призначення.

СТВОРЕННЯ ПОТОКОВИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Інтерфейс програми та загальні відомості про Movie Maker. Створення кліпів у Movie Maker. Робота із шкалою розкадровки і часу. Налаштування часу тривалості фрагменту фільму. Застосування відеопереходів, відеоефектів і титрів у відео презентаціях. Графіка, аудіо й відео об’єкти в потокових презентаціях. Збереження і демонстрація фільму. Формати збереження фільмів.

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Застосування ІКТ в системі моніторингу результатів навчальної діяльності. Особливості створення тестових завдань різних типів. Створення контрольно-діагностичних завдань для здійснення локального моніторингу знань учнів засобами сучасного програмного забезпечення. Робота з програмами TestW, TestW2. Створення контрольно-діагностичних завдань для здійснення мережевого моніторингу знань учнів, збору і обробки результатів тестування засобами сучасного програмного забезпечення. Робота з програмами My Test, Конструктор тестів. Опрацювання результатів тестування.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ВИДИ, ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ І ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Класифікація та характеристика програмних засобів навчального призначення. Принципи розробки програмних засобів навчального призначення. Загальні вимоги до навчальних комп’ютерних програм. Використання електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК): вимоги до проектування, структури, змісту, технічного виконання. Огляд і характеристика сучасних педагогічних програмних засобів навчального призначення, що використовуються у початковій школі. Засоби їх створення.

ВИКОРИСТАННЯ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Класифікація Web-технологій. Принципи та особливості роботи у Web1.0 та Web2.0. Поняття Web3.0. Основні відомості про системи колективної розробки контенту. Створення акаунтів на сайті Google. Робота з мережевим календарем. Створення та колективне редагування Google-документів: робота з текстовими файлами, електронними таблицями, малюнками, формами. Використання Google форм для проведення Internet-опитування. Надання доступу до файлів іншим користувачам. Створення власного блогу, налагодження системи навігації.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних – 40 годин (лекцій – 16; лабораторних – 24; самостійна робота – 80 год).

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є екзамен.

Викладацький склад:

  • Моцик Ростислав Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент.

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА (ІV семестр (залік))

Мета курсу — підготувати майбутніх учителів початкових класів до набуття базових знань, на основі яких у межах дисциплін фундаментальної, професійної і практичної підготовки будуть формуватися такі вміння й навички роботи з інформацією за допомогою комп'ютера та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які дозволяють у подальшому всебічно, усвідомлено й ефективно використовувати комп'ютер і засоби ІКТ у професійній діяльності.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

  • інтегральних: озброїти майбутніх учителів початкових класів знаннями про місце ІКТ і МЗН у початковій освіті, принципи побудови уроку з комп’ютерною і мультимедійною підтримкою; проектування та створення програмного забезпечення навчального призначення; основи складання програмного забезпечення контрольно-оцінювального характеру (електронні тести, кросворди, форми опитування, презентації, веб-сайти тощо) та вимоги до нього; уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет та веб-сервісів;
  • загальних: формувати вміння використовувати програмне забезпечення для підготовки і проведення уроку, виховних заходів у початковій школі; навички опрацювання інформації будь-якого формату; навички відбору та створення прикладного програмного забезпечення навчального характеру; вміння складати документацію класного керівника; навички створення електронних дидактичних і методичних засобів за допомогою гіпертекстових та мультимедійних технологій; вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі;
  • спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння можливостей інформаційних систем для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

ПРЕДМЕТ ІНФОРМАТИКИ, ЇЇ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

Інформатика - як наука. Поняття інформації, види та властивості інформації. Одиниці вимірювання інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації. Етапи розвитку обчислювальної техніки, покоління комп'ютерів.
Дані. Реєстрація та операції з даними. Кодування даних. Двійкові коди. Кодування текстових даних. Кодування графічних і звукових даних. Основні структури даних. Одиниці подання і вимірювання даних. Одиниці зберігання даних.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Поняття інформаційної технології (ІТ). Витоки ІТ та історичні етапи розвитку інформаційних технологій. Класифікація ІТ. Інформаційні ресурси та інформатизація суспільства. Інформаційні технології в освіті. Основні педагогічні цілі використання ІТ.
Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основні правила і прийоми роботи в інформаційних системах. Налагодження програм для роботи. Робота з об'єктами у середовищі. Створення та налагодження параметрів облікових записів користувачів. Захист інформації.
Службові програми, їх призначення та особливості використання. Панель управління. Персоналізація. Настроювання пристроїв. Облікові записи користувача. Захист від комп'ютерних вірусів. Архівація даних. Засоби аналізу роботи комп'ютера. Робота із стандартними програми

КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету. Способи підключення до мережі Internet. Адресація. Протоколи передавання даних. Поняття веб-сайту, веб-сторінки. Гіперпосилання.
Програми-браузери. Технологія роботи з пошуковими системами. Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу.
Форуми. Чати. Блоги. Соціальні сервіси мережі Інтернет.

СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Растрові, векторні, фрактальні зображення, їх властивості та формати.
Графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання зображень. Засоби графічного редактора. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів.
Створення малюнків. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
Групування і вирівнювання об'єктів. Багатошарові зображення, розміщення об'єктів у шарах.

СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Вимоги щодо структури, змісту і оформлення презентацій. Етапи розробки презентації. Критерії оцінювання презентації. Середовище редактора презентацій. Режими роботи в середовищі.
Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації. Елементи дизайну презентації. Текстові та графічні об'єкти слайдів.
Використання організаційних діаграм у презентаціях. Проектування та розробка розгалужених презентацій.
Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації.
Вбудовані та зв'язані об'єкти в презентаціях. Управління показом презентації. Формати збереження презентацій. Публікація та упакування слайдів. Друк презентації.

СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ТАБЛИЧНИХ ДАНИХ

Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Абсолютні, відносні й змішані посилання на комірки і діапазони комірок. Автозаповнення.
Типи даних: число, текст, формула. Формати даних. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.
Функції і формули в середовищі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні. Використання вбудованих функцій.
Аналіз даних: підбір параметра, таблиці підстановки, консолідація даних.
Графічне представлення даних. Форматування даних, поданих на діаграмі. Опрацювання числових даних за алгоритмом.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв'язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв'язку. Класифікація зв'язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.
Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв'язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Модифікація структури таблиці. Форми. Введення даних за допомогою форм різного типу.
Пошук та сортування. Запити. Запити на вибірку даних. Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць. Параметричні запити. Звіти.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних – 40 годин (лекцій – 16; лабораторних – 24; самостійна робота – 80 год).

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладацький склад:

  • Моцик Ростислав Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент.