Кафедра інформатики КПНУ ім. І. Огієнка

Studies in tota vita

Освітній ступінь «бакалавр»

2 курс

M1-B17

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (ІV семестр (залік))

Мета курсу — формування в студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як фахівців для розвитку інформаційного суспільства.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних: формування в студентів культури роботи в інформаційних середовищах, що сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці; вміння критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного середовища;
 • загальних: навички використання програмних засобів різного спрямування і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння використовувати інтернет-ресурси, системи опрацювання текстових документів, системи електронного документообігу, системи супроводу публічних виступів;
 • спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння можливостей інформаційних систем для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ

Інтернет-технології та ресурси; методи організації навігації в мережі Інтернет; способи пошуку інформації на інформаційних ресурсах Інтернет; хмарні технології та їх використання; створення web-сайтів; оформлення Інтернет-документів; дизайн web-сторінок; автоматизації процесу створення web-сторінок. Блоги як різновиди web-сайтів, створення та ведення блогів.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Електронні документи. Оформлення документів та їх реквізитів за державним стандартом. Технології автоматизованої обробки тексту. Створення, зберігання, пошук документів та шаблонів. Хмарні сервіси для спільної роботи над електронним документом. Технології комп’ютерного верстання. Сучасні засоби захисту інформації в системах електронного документообігу (програмні, технологічні, організаційні). Електронний цифровий підпис.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Інтерактивні мультимедійні презентації з лінійною та нелінійною структурою. Засоби створення презентацій. Інфографіка. Ресурси, для створення інфографіки. Ментальні карти, їх створення та використання.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 8 годин лекційних, 32 години лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладачі:

 • Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики;
 • Розумовська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри інформатики;
 • Щирба Олеся Вікторівна, асистент кафедри інформатики.

F1-B17

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (ІV семестр (залік))

Мета курсу — формування в студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як фахівців для розвитку інформаційного суспільства.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних: формування в студентів культури роботи в інформаційних середовищах, що сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці; вміння критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного середовища;
 • загальних: навички використання програмних засобів різного спрямування і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння використовувати інтернет-ресурси, системи опрацювання текстових документів, системи електронного документообігу, системи супроводу публічних виступів;
 • спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння можливостей інформаційних систем для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ

Інтернет-технології та ресурси; методи організації навігації в мережі Інтернет; способи пошуку інформації на інформаційних ресурсах Інтернет; хмарні технології та їх використання; створення web-сайтів; оформлення Інтернет-документів; дизайн web-сторінок; автоматизації процесу створення web-сторінок. Блоги як різновиди web-сайтів, створення та ведення блогів.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Електронні документи. Оформлення документів та їх реквізитів за державним стандартом. Технології автоматизованої обробки тексту. Створення, зберігання, пошук документів та шаблонів. Хмарні сервіси для спільної роботи над електронним документом. Технології комп’ютерного верстання. Сучасні засоби захисту інформації в системах електронного документообігу (програмні, технологічні, організаційні). Електронний цифровий підпис.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Інтерактивні мультимедійні презентації з лінійною та нелінійною структурою. Засоби створення презентацій. Інфографіка. Ресурси, для створення інфографіки. Ментальні карти, їх створення та використання.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 8 годин лекційних, 32 години лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладачі:

 • Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики;
 • Розумовська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри інформатики;
 • Щирба Олеся Вікторівна, асистент кафедри інформатики.

KN1-B17

ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (III семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Історія обчислювальної техніки” є створення міцного фундаменту освіти через поглиблення розуміння історичних умов виникнення та розвитку обчислювальної техніки, підвищення інтересу до різних розділів інформатики. “Історія обчислювальної техніки” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких компетентностей: знання історичних періодів розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій, основних представників різних наукових шкіл, поколінь ЕОМ, перспектив розвитку технічних засобів та інформаційних технологій. Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни «Історія обчислювальної техніки», сприятимуть підвищенню інтересу до вивчення фахових дисциплін, високій конкурентоспроможності випускників.

Зміст навчальної дисципліни складається з одного модуля, який структуровано за такими темами:

 1. Немеханічні обчислювальні пристрої.
 2. Перші арифметичні машини.
 3. Розвиток обчислювальної техніки в XX ст.
 4. Історія інформаційних технологій в Україні.
 5. Сучасний стан та перспективи розвитку.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: кількість кредитів ЄКТС – 4, загальна кількість годин – 120, із них: аудиторних – 40 годин (20 годин лекційних, 20 годин практичних занять), самостійна робота – 80 годин.

Форма підсумкового контролю – залік.

Викладання дисципліни забезпечують:

 • Мястковська Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики;
 • Розумовська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри інформатики.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (ІV семестр (залік))

Мета курсу — формування в студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як фахівців для розвитку інформаційного суспільства.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних: формування в студентів культури роботи в інформаційних середовищах, що сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці; вміння критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного середовища;
 • загальних: навички використання програмних засобів різного спрямування і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння використовувати інтернет-ресурси, системи опрацювання текстових документів, системи електронного документообігу, системи супроводу публічних виступів;
 • спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння можливостей інформаційних систем для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ

Інтернет-технології та ресурси; методи організації навігації в мережі Інтернет; способи пошуку інформації на інформаційних ресурсах Інтернет; хмарні технології та їх використання; створення web-сайтів; оформлення Інтернет-документів; дизайн web-сторінок; автоматизації процесу створення web-сторінок. Блоги як різновиди web-сайтів, створення та ведення блогів.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Електронні документи. Оформлення документів та їх реквізитів за державним стандартом. Технології автоматизованої обробки тексту. Створення, зберігання, пошук документів та шаблонів. Хмарні сервіси для спільної роботи над електронним документом. Технології комп’ютерного верстання. Сучасні засоби захисту інформації в системах електронного документообігу (програмні, технологічні, організаційні). Електронний цифровий підпис.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Інтерактивні мультимедійні презентації з лінійною та нелінійною структурою. Засоби створення презентацій. Інфографіка. Ресурси, для створення інфографіки. Ментальні карти, їх створення та використання.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 8 годин лекційних, 32 години лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладачі:

 • Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики;
 • Розумовська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри інформатики;
 • Щирба Олеся Вікторівна, асистент кафедри інформатики.

Fms1-B17

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (ІV семестр (залік))

Мета курсу — формування в студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як фахівців для розвитку інформаційного суспільства.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних: формування в студентів культури роботи в інформаційних середовищах, що сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці; вміння критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного середовища;
 • загальних: навички використання програмних засобів різного спрямування і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння використовувати інтернет-ресурси, системи опрацювання текстових документів, системи електронного документообігу, системи супроводу публічних виступів;
 • спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння можливостей інформаційних систем для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ

Інтернет-технології та ресурси; методи організації навігації в мережі Інтернет; способи пошуку інформації на інформаційних ресурсах Інтернет; хмарні технології та їх використання; створення web-сайтів; оформлення Інтернет-документів; дизайн web-сторінок; автоматизації процесу створення web-сторінок. Блоги як різновиди web-сайтів, створення та ведення блогів.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Електронні документи. Оформлення документів та їх реквізитів за державним стандартом. Технології автоматизованої обробки тексту. Створення, зберігання, пошук документів та шаблонів. Хмарні сервіси для спільної роботи над електронним документом. Технології комп’ютерного верстання. Сучасні засоби захисту інформації в системах електронного документообігу (програмні, технологічні, організаційні). Електронний цифровий підпис.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Інтерактивні мультимедійні презентації з лінійною та нелінійною структурою. Засоби створення презентацій. Інфографіка. Ресурси, для створення інфографіки. Ментальні карти, їх створення та використання.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 8 годин лекційних, 32 години лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладачі:

 • Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики;
 • Розумовська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри інформатики;
 • Щирба Олеся Вікторівна, асистент кафедри інформатики.

KNms1-B17

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ (ІV семестр (залік))

Мета курсу — формування в студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як фахівців для розвитку інформаційного суспільства.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних: формування в студентів культури роботи в інформаційних середовищах, що сприяє високій конкурентоспроможності випускників на українському і європейському ринку праці; вміння критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного середовища;
 • загальних: навички використання програмних засобів різного спрямування і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння використовувати інтернет-ресурси, системи опрацювання текстових документів, системи електронного документообігу, системи супроводу публічних виступів;
 • спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння можливостей інформаційних систем для планування і реалізації заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що надають пакети прикладних програм; готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній діяльності.

Зміст дисципліни

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ

Інтернет-технології та ресурси; методи організації навігації в мережі Інтернет; способи пошуку інформації на інформаційних ресурсах Інтернет; хмарні технології та їх використання; створення web-сайтів; оформлення Інтернет-документів; дизайн web-сторінок; автоматизації процесу створення web-сторінок. Блоги як різновиди web-сайтів, створення та ведення блогів.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

Електронні документи. Оформлення документів та їх реквізитів за державним стандартом. Технології автоматизованої обробки тексту. Створення, зберігання, пошук документів та шаблонів. Хмарні сервіси для спільної роботи над електронним документом. Технології комп’ютерного верстання. Сучасні засоби захисту інформації в системах електронного документообігу (програмні, технологічні, організаційні). Електронний цифровий підпис.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Інтерактивні мультимедійні презентації з лінійною та нелінійною структурою. Засоби створення презентацій. Інфографіка. Ресурси, для створення інфографіки. Ментальні карти, їх створення та використання.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 8 годин лекційних, 32 години лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладачі:

 • Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики;
 • Розумовська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри інформатики;
 • Щирба Олеся Вікторівна, асистент кафедри інформатики.

ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (III семестр (залік))

Метою вивчення навчальної дисципліни “Історія обчислювальної техніки” є створення міцного фундаменту освіти через поглиблення розуміння історичних умов виникнення та розвитку обчислювальної техніки, підвищення інтересу до різних розділів інформатики. “Історія обчислювальної техніки” є логічним продовженням вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування таких компетентностей: знання історичних періодів розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій, основних представників різних наукових шкіл, поколінь ЕОМ, перспектив розвитку технічних засобів та інформаційних технологій. Компетентності, набуті у процесі вивчення дисципліни «Історія обчислювальної техніки», сприятимуть підвищенню інтересу до вивчення фахових дисциплін, високій конкурентоспроможності випускників.

Зміст навчальної дисципліни складається з одного модуля, який структуровано за такими темами:

 1. Немеханічні обчислювальні пристрої.
 2. Перші арифметичні машини.
 3. Розвиток обчислювальної техніки в XX ст.
 4. Історія інформаційних технологій в Україні.
 5. Сучасний стан та перспективи розвитку.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: кількість кредитів ЄКТС – 4, загальна кількість годин – 120, із них: аудиторних – 40 годин (20 годин лекційних, 20 годин практичних занять), самостійна робота – 80 годин.

Форма підсумкового контролю – залік.

Викладання дисципліни забезпечують:

 • Мястковська Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики;
 • Розумовська Оксана Борисівна, старший викладач кафедри інформатики.

3 курс

M1-B16

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
(V семестр (залік))

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера об’єктів та процесів, що описуються складними та гіперскладними математичними моделями.
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

 • розуміння технологічних підходів формування моделей складних систем;
 • розуміння понять: адекватність моделей, апроксимація моделей, оцінка точності;
 • вміння проводити комп’ютерні експерименти;
 • вміння визначати підвищення і зниження ефективності управління досліджуваних процесів.
Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

Зміст навчальної дисципліни:

 • Тема 1. Основні типи моделей. Механізми апроксимації моделей.
 • Тема 2. Сучасні методи і алгоритми дослідження складних систем
 • Тема 3. Сучасні методології проведення комп’ютерних експериментів.
 • Тема 4. Основні підходи до аналізу результатів комп’ютерних експериментів.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма підсумкового контролю – залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни:

 • Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 2. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. — М.: 1970. — 432 с.
 3. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967.
 4. Калиткин Н. Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
 5. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
 6. Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Лабораторний практикум з методів обчислень: навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський : Кам’янець--Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ІНФОРМАТИКИ (VI семестр (залік))

Мета курсу — створення міцного фундаменту математичної освіти фахівця; вивчення основних методів розв’язування олімпіадних задач; розвиток навичок творчого дослідження та математичного моделювання різних задач.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних: формування у студентів навичок розв’язування нестандартних практичних задач; вміння оцінювати рівень складності завдань;
 • загальних: використання методів та підходів до розв’язування конкретних практичних задач;
 • спеціальних: здатність обґрунтовувати кожний етап розв’язування задачі; обирати оптимальний шлях розв’язування олімпіадних задач; аналіз способів застосування базових алгоритмічних підходів щодо задач підвищеної складності.

Зміст дисципліни

Структури даних

 1. Поняття динамічних та статичних структур даних.
 2. Статичні структури даних. Масиви. Рядкові величини.
 3. Динамічні структури даних.

Динамічні структури даних.

 1. Алгоритми пошуку.
 2. Оптимальний пошук. Аналіз оптимальності.

Алгоритми сортування

 1. Сортування масивів даних.
 2. Методи сортування. Аналіз оптимальності.
 3. Методи сортування надвеликих структур даних.

Алгоритми роботи з матрицями.

 1. Алгоритми обходу матриць.
 2. Алгоритми пошуку оптимального шляху.
 3. Використання масивів для довгої арифметики.

Алгоритми роботи з рядковими величинами

 1. Графи та їх застосування.
 2. Використання графів у комбінаторних задачах.
 3. Використання графів для пошуку оптимального розв’язку.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 20 годин лекційних, 20 години практичних робіт, самостійна робота — 80 годин.).

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладач:

 • Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики.

F1-B16

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
(V семестр (екзамен))

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера об’єктів та процесів, що описуються складними та гіперскладними математичними моделями.
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

 • розуміння технологічних підходів формування моделей складних систем;
 • розуміння понять: адекватність моделей, апроксимація моделей, оцінка точності;
 • вміння проводити комп’ютерні експерименти;
 • вміння визначати підвищення і зниження ефективності управління досліджуваних процесів.
Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

Зміст навчальної дисципліни:

 • Тема 1. Основні типи моделей. Механізми апроксимації моделей.
 • Тема 2. Сучасні методи і алгоритми дослідження складних систем
 • Тема 3. Сучасні методології проведення комп’ютерних експериментів.
 • Тема 4. Основні підходи до аналізу результатів комп’ютерних експериментів.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма підсумкового контролю – залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни:

 • Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 2. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. — М.: 1970. — 432 с.
 3. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967.
 4. Калиткин Н. Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
 5. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
 6. Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Лабораторний практикум з методів обчислень: навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський : Кам’янець--Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ІНФОРМАТИКИ (VI семестр (залік))

Мета курсу — створення міцного фундаменту математичної освіти фахівця; вивчення основних методів розв’язування олімпіадних задач; розвиток навичок творчого дослідження та математичного моделювання різних задач.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних: формування у студентів навичок розв’язування нестандартних практичних задач; вміння оцінювати рівень складності завдань;
 • загальних: використання методів та підходів до розв’язування конкретних практичних задач;
 • спеціальних: здатність обґрунтовувати кожний етап розв’язування задачі; обирати оптимальний шлях розв’язування олімпіадних задач; аналіз способів застосування базових алгоритмічних підходів щодо задач підвищеної складності.

Зміст дисципліни

Структури даних

 1. Поняття динамічних та статичних структур даних.
 2. Статичні структури даних. Масиви. Рядкові величини.
 3. Динамічні структури даних.

Динамічні структури даних.

 1. Алгоритми пошуку.
 2. Оптимальний пошук. Аналіз оптимальності.

Алгоритми сортування

 1. Сортування масивів даних.
 2. Методи сортування. Аналіз оптимальності.
 3. Методи сортування надвеликих структур даних.

Алгоритми роботи з матрицями.

 1. Алгоритми обходу матриць.
 2. Алгоритми пошуку оптимального шляху.
 3. Використання масивів для довгої арифметики.

Алгоритми роботи з рядковими величинами

 1. Графи та їх застосування.
 2. Використання графів у комбінаторних задачах.
 3. Використання графів для пошуку оптимального розв’язку.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 20 годин лекційних, 20 години практичних робіт, самостійна робота — 80 годин.).

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладач:

 • Понеділок Вадим Віталійович, старший викладач кафедри інформатики.

KN1-B16

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ
(V семестр (залік))

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи та вироблення навиків дослідження за допомогою персонального комп’ютера об’єктів та процесів, що описуються складними та гіперскладними математичними моделями.
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

 • розуміння технологічних підходів формування моделей складних систем;
 • розуміння понять: адекватність моделей, апроксимація моделей, оцінка точності;
 • вміння проводити комп’ютерні експерименти;
 • вміння визначати підвищення і зниження ефективності управління досліджуваних процесів.
Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота менеджером, консультантом, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

Зміст навчальної дисципліни:

 • Тема 1. Основні типи моделей. Механізми апроксимації моделей.
 • Тема 2. Сучасні методи і алгоритми дослідження складних систем
 • Тема 3. Сучасні методології проведення комп’ютерних експериментів.
 • Тема 4. Основні підходи до аналізу результатів комп’ютерних експериментів.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма підсумкового контролю – залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни:

 • Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 2. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. — М.: 1970. — 432 с.
 3. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967.
 4. Калиткин Н. Н. Численные методы. — М.: Наука, 1978. — 512 с.
 5. Мястковська М.О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності: навчально-методичний посібник / М.О. Мястковська, В.С. Щирба, О.В. Щирба. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 67 с.
 6. Мястковська М.О., Щирба В.С., Щирба О.В. Лабораторний практикум з методів обчислень: навчально-методичний посібник – Кам’янець-Подільський : Кам’янець--Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.

ЦИФРОВА ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ ТА МУЛЬТИМЕДІА (V семестр (залік))

Мета курсу — ознайомлення студентів із основними методами і технічними прийомами цифрової фільтрації, обробки і перетворень інформаційних даних в сучасних інформаційних системах реєстрації, накопичення, обробки і представлення даних, вивчення методів реалізації в інформаційних системах і на сучасних персональних комп'ютерах ефективних алгоритмів перетворення і аналізу інформаційних даних.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних:
  - ознайомлення із відомостями про сучасні принципи комп'ютерного кодування зображень, у тому числі методики колірного кодування;
  - ознайомлення з відомостями про основні алгоритми комп'ютерної обробки зображень і їх практичну цінність;
  - ознайомлення із відомостями про теорію цифрової обробки сигналів і методи обробки зображень.
 • загальних:
  - отримання відомостей про загальні принципи побудови комп'ютерних систем обробки зображень та сигналів, їх місце в комп'ютерних технологіях обробки інформації та проектування;
  - отримання уявлення про склад та архітектуру комп'ютерних систем обробки зображень та сигналів, методи їх проектування;
  - отримання відомостей про типові реалізації та методики застосування комп'ютерних систем обробки зображень та сигналів ;
  - ознайомлення із основними напрямками розвитку комп'ютерних технологій обробки зображень та сигналів.
 • спеціальних (фахових і наукових):
  - уміння використовувати методи і засоби комп'ютерної обробки зображень;
  - отримання навичок по реалізації математичних моделі обробки зображень у вигляді програмних модулів;
  - уміння теоретично адекватно оцінювати необхідність застосування методів обробки зображення;
  - практично вибирати максимально продуктивні методи обробки зображення.

Зміст дисципліни

Основи цифрових зображень

Моделі представлення зображень в цифровому вигляді. Кольорові зображення. Зорова система сприйняття зображень. Оцінка (критерії) якості цифрових зображень.

Методи обробки зображень

Методи покращення якості зображень. Геометричні перетворення зображень. Сегментація та розпізнавання образів. Стиснення відео даних.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин:

 • 20 годин – лекційні заняття;
 • 20 годин – практичні заняття;
 • 80 годин – самостійна робота

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладач:

 • Слободянюк Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики.

КОМП'ЮТЕРНА ГЕОМЕТРІЯ (VI семестр (залік))

Мета курсу — надання студентам основним навичкам роботи із різною за видом і змістом графічною інформацією, ознайомлення з основами графічного подання інформації, методами графічного моделювання геометричних об’єктів, правилам розробки й оформлення конструкторської документації, графічних моделей явищ і процесів.

На основі вивчення дисципліни студент має набути таких компетентностей:

 • інтегральних:
  - отримання знань про складові компоненти сучасних систем комп'ютерної графіки;
  - отримання знань про базові інструменти сучасних графічних редакторів різноманітного призначення;
  - отримання знань про основні правила побудови креслень вручну і з допомогою комп'ютерної техніки;
  - ознайомлення із основними вимогами і нормами державних стандартів щодо виконання технічних креслень;
 • загальних:
  - ознайомлення із галузями та напрямками застосування комп'ютерної графіки, з прикладами графічних програм різноманітного призначення;
  - отримання відомостей про методи комп'ютерного представлення графічних даних;
  - ознайомлення зі способами опису кольору в системах комп'ютерної графіки;
  - отримання відомостей про базові техніки роботи із векторними і растровими зображеннями;
  - ознайомлення із основними положеннями нарисної геометрії;
  - отримання знань про особливості тривимірного моделювання у спеціалізованих комп'ютерних системах;
  - ознайомлення із особливостями створення параметричних геометричних моделей зображення та тривимірних моделей об'єктів в системах автоматизованого проектування.
 • спеціальних (фахових і наукових):
  - уміння оперувати інструментами сучасних графічних редакторів і систем автоматизованого проектування;
  - навички по створенню комп'ютерно-орієнтованих моделей технічного призначення;
  - уміння виконувати усі необхідні для процесу моделювання об'єктів геометричні побудови;
  - оволодіння навичками застосовувати різні способи перетворення креслень з метою вирішення різних позиційних і метричних задач;
  - навички по створенню нескладних ескізів деталей механізмів.

Зміст дисципліни

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Основні положення та технічне забезпечення комп'ютерної графіки. Різновиди комп’ютерної графіки. Огляд програм комп’ютерної графіки. Програмне забезпечення комп'ютерної графіки.

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

Основні положення. Технічне забезпечення комп'ютерної графіки. Різновиди комп’ютерної графіки. Огляд програм комп’ютерної графіки. Програмне забезпечення комп'ютерної графіки. Загальні відомості про вироби і креслення. Оформлення креслень. Зображення. Робочі креслення та ескізи деталей. З'єднання і передачі. Креслення загального вигляду. Складальні креслення. Створення параметричної геометричної моделі зображення.

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Створення параметричного креслення. Оформлення креслення. Створення параметричної тривимірної моделі об’єкта. Робочі креслення та ескізи деталей. З'єднання і передачі. Креслення загального вигляду. Складальні креслення.

Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них аудиторних — 40 годин ( 20 годин лекційних, 20 години лабораторних робіт, самостійна робота — 80 годин.

Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.

Викладачі:

 • Слободянюк Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики;

МОДЕЛІ І АЛГОРИТМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЗАДАЧАМИ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ
(V семестр (залік))

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення про методи дослідження складних процесів методами лінеаризації.
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як методи оптимізації та апроксимації, комп’ютерне та математичне моделювання, програмування, чисельні методи, аналіз даних на комп’ютері тощо.

Вивчення даної дисципліни надає наступні компетенції:

 • розуміння технологій апроксимацій при формуванні моделей;
 • розуміння понять складних систем;
 • вміння проводити комп’ютерні експерименти;
 • вміння визначати критерії оптимальності досліджуваних процесів.
Сфера реалізації компетентностей під час працевлаштування: робота в консалтингових установах, трудова діяльність, пов’язана з роботою на комп’ютері.

Зміст навчальної дисципліни:

 • Тема 1. Моделювання задач пошуку активних режимів, екологічних задач, задач динаміки тощо, які досліджують складні процеси.
 • Тема 2. Методи лінеаризації.
 • Тема 3. Лінійна оптимізація.
 • Тема 4. Методи внутрішньої точки.

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄТКС, 120 годин, 40 аудиторних годин, 80 годин самостійної та індивідуальної роботи.

Форма підсумкового контролю – залік.

Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання навчальної дисципліни:

 • Щирба Віктор Самуїлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інформатики.

Перелік основної літератури:

 1. Бейко І. В. Задачі, методи та алгоритми оптимізації / І.В. Бейко, П.М. Зінько, А.Г. Нако-нечний. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2012. – 799 с.
 2. Березина Л.Ю. Графы и их применение. – М. : Просвещение, 1979. – 144 с.
 3. Гаранжа В.А. Параллельная реализация метода ньютона для решения больших задач ли-нейного программирования. / В.А. Гаранжа, А.И. Голиков, Ю.Г. Евтушенко, М.Х. Нгуен // Ж. вычисл. матем. и матем.физ. — 2009. —Т. 49, № 8.— С. 1369—1384
 4. Гутер Р. С., Овчинский Б. В. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта. — М.: 1970. — 432 с.
 5. Щирба О. В. Побудова математичних моделей для обчислення фазових траєкторій літальних апаратів в умовах захисних маневрів / О.В. Щирба // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2016. – Вип. 13. – С. 201 – 212.